• Lương Thị Trang
  • Tổ Sử- Địa- Công dân
  • Tổ phó
  • 0989595964
  • trangdia@gmail.com
  • Phạm Thị Lê
  • Tổ Sử- Địa- Công dân
  • Tổ trưởng
  • 0984899935
  • lesutk@gmail.com