Một số lưu ý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Đà Nẵng

Lượt xem:

Đọc bài viết


https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=59423&_c=3
https://danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=59423&_c=3&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0TMQH9uLVowF_jdivzczchldWkPmWNOQXBUe5EZWFyOMx-Fbdy_6EPn4w_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw