• Đinh Thị Ngọc Lan
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0987683777
 • dinhngoclan25@gmail.com
Lê Văn Huỳnh
 • Lê Văn Huỳnh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0975581123
 • levanhuynhdl@gmail.com
Võ Văn Khánh
 • Võ Văn Khánh
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Chi bộ
 • 0906555229
 • khanhvovan766@gmail.com