• Hồ Dũng
  • Tổ Thể dục- Quốc phòng
  • Tổ trưởng
  • 0905223450
  • ptthuydt@gmail.com