Tập huấn HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MA TRẬN, ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC HỌC SINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 2384/BGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học nămhọc 2020-2021;
Căn cứ Công văn số 5034/BGDĐT-GDTrH ngày 23/11/2020 của Bộ GDĐT về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh;
Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tập huấn giáo viên các đơn vị, trường học về xây dựng đề kiểm tra, đánh giá định kì theo ma trận và đặc tả đề kiểm tra theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cấp trung học phổ thông (THPT)