Tài liệu tìm hiểu pháp luật phòng chống tham nhũng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật phòng chống tham nhũng, nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”  để nâng cao sự hiểu biết của mọi học sinh.