Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học đối với học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn

Lượt xem:

Đọc bài viết