CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA “TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc “đưa nội dung Pháp luật phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013– 2014”;
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn năm học 2022-2023 của trường THPT Thanh Khê, tổ Sử – Địa – GDCD tổ chức chương trình ngoại khoá nhằm trang bị những tri thức cơ bản nền tảng về phòng, chống tham nhũng cho các em học sinh như:
– Khái niệm tham nhũng;
– Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng;
– Thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng;
– Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng;
– Quan điểm của Đảng – Nhà nước và các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
– Đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay…
Thông qua những câu chuyện, những tình huống, những câu hỏi rất thực tiễn, gần gũi với các bạn học sinh; chương trình đã truyền thông đến HS trong nhà trường về luật phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 2005, được sửa đổi, bổ sung vào năm 2007, 2012
Nêu cao trách nhiệm của thanh niên học sinh trong công cuộc xây dựng đất nước nói chung, góp phần phòng chống tham nhũng nói riêng trong thời đại ngày nay. Qua đó góp phần giáo dục nhân cách học sinh.